10 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συ­νῆλθε σή­μερα Πα­ρα­σκευή, 10 Ὀκτω­βρίου 2014, στήν τέ­ταρτη Τα­κτική Συ­νε­δρία της, ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὑπό τήν Προ­ε­δρία τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, στήν Αἴ­θουσα Συ­νε­δριῶν τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱε­ραρ­χίας.
Μετά τήν προ­σευχή ἀνε­γνώ­σθη ὁ Κα­τά­λο­γος τῶν συμ­με­τε­χόν­των Ἱε­ραρ­χῶν καί δι­ε­πι­στώθη ἡ ἀπου­σία τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Φι­λίπ­πων, Νε­α­πό­λεως καί Θά­σου κ. Προ­κο­πίου, ὁ ὁποῖος ἀπου­σί­ασε αἰ­τι­ο­λο­γη­μένα.

Κα­τό­πιν ἐπι­κυ­ρώ­θη­καν τά Πρα­κτικά τῆς χθε­σι­νῆς Συ­νε­δρίας.
Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Γρε­βε­νῶν.
Ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 73 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 4 ψή­φους.
Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 λευκή ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως δι᾿ ἐκλο­γῆς.


Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Γρε­βε­νῶν δι᾿ ἐκλο­γῆς.
Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαυίδ Τζι­ου­μά­κας, ψή­φους 53

2) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρι­στο­φό­ρος Κο­λο­κυ­θᾶς, ψή­φους 51

3) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αὐ­γου­στῖ­νος Μύ­ρου, ψή­φους 21

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας, καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Γρε­βε­νῶν ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαυίδ Τζι­ου­μά­κας, μέ 41 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρι­στο­φό­ρος Κο­λο­κυ­θᾶς ἔλαβε 33 ψή­φους καί ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αὐ­γου­στῖ­νος Μύ­ρου, 3 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 λευκή ψῆ­φος.

Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Με­γά­ρων καί Σα­λα­μῖ­νος.
Ἐπί συνό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 36 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 41 ψή­φους ἐνῶ εὑ­ρέθη καί 1 λευκή ψῆ­φος.
Ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Με­γά­ρων καί Σα­λα­μῖ­νος δι᾿ ἐκλο­γῆς, δι­ότι δέν ἐπε­τεύ­χθη τό ἀπαι­τού­με­νον πο­σο­στόν τῶν 2/3 τοῦ Σώ­μα­τος τῆς Ἱε­ραρ­χίας.

Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Με­γά­ρων καί Σα­λα­μῖ­νος δι᾿ ἐκλο­γῆς.
Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἔλα­βαν:

1) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Κων­σταν­τῖ­νος Γι­α­κου­μά­κης, ψή­φους 55

2) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρυ­σό­στο­μος Πα­πα­θα­να­σίου, ψή­φους 37

3) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀχίλ­λιος Τσούτ­σου­ρας, ψή­φους 22

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 1 λευκή ψῆ­φος καί 1 ἄκυρη.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας, καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Με­γά­ρων καί Σα­λα­μῖ­νος ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Κων­σταν­τῖ­νος Γι­α­κου­μά­κης, μέ 58 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρυ­σό­στο­μος Πα­πα­θα­να­σίου ἔλαβε 15 ψή­φους καί ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἀχίλ­λιος Τσούτ­σου­ρας, 2 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν καί 1 λευ­κή καί 2 ἄκυρες ψῆ­φοι.
Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Νέας Ἰω­νίας καί Φι­λα­δελ­φείας.
Ἐπί ψη­φι­σάν­των 78, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 71 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 6 ψή­φους καί εὑ­ρέθη ἐπί­σης 1 λευκή ψῆ­φος.
Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Νέας Ἰω­νίας καί Φι­λα­δελ­φείας δι᾿ ἐκλο­γῆς.
Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Νέας Ἰω­νίας καί Φι­λα­δελ­φείας δι᾿ ἐκλο­γῆς.
Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:
1) Θε­ο­φιλ. Ἐπί­σκο­πος Δι­αυ­λείας κ. Γα­βριήλ, ψή­φους 70

2) Θε­ο­φιλ. Ἐπί­σκο­πος Φα­να­ρίου κ. Ἀγα­θάγ­γε­λος, ψή­φους 3

3) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Γε­ώρ­γιος Ταυ­λά­ρης, ψή­φους 3

Ἐπί­σης εὑ­ρέ­θη­σαν 2 λευ­κές ψῆ­φοι.

Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας, καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Νέας Ἰω­νίας καί Φι­λα­δελ­φείας ὁ Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ἐπί­σκο­πος Δι­αυ­λείας κ. Γα­βριήλ, μέ 72 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των καί εὑ­ρέ­θη­σαν 5 λευκά ψη­φο­δέλ­τια καί 1 ἄκυρο.

Στή συ­νέ­χεια ἀπε­φα­σί­σθη τό Σῶμα νά προ­βεῖ σέ ψη­φο­φο­ρία γιά τήν κα­τα­νομή θέ­σεως Βο­η­θοῦ Ἐπι­σκό­που τοῦ Νό­μου 1951/1991, στίς Ἱε­ρές Μη­τρο­πό­λεις οἱ ὁποῖες εἶχαν ἐκφράσει σχετική ἐπιθυμία.

Ἡ ψη­φο­φο­ρία εἶχε ὡς ἀπο­τέ­λε­σμα νά πα­ρα­χω­ρη­θεῖ ἡ θέση τοῦ Βο­η­θοῦ Ἐπι­σκό­που στήν Ἱερά Μη­τρό­πολη Πα­τρῶν, ἡ ὁποία ἔλαβε 38 ψή­φους, ἔναντι τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Γλυ­φά­δας, ἡ ὁποία ἔλαβε 16 ψή­φους καί τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Κο­ρίν­θου, ἡ ὁποία ἔλαβε 12.
Ἐπί­σης στήν ψη­φο­φο­ρία εὐ­ρέ­θη­σαν 10 λευκά καί 2 ἄκυρα ψη­φο­δέλ­τια.

Ἀκο­λού­θησε ἡ ψη­φο­φο­ρία γιά τήν ἐκλογή τοῦ νέου Βο­η­θοῦ Ἐπι­σκό­που τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Πα­τρῶν μέ τόν τίτλο τῆς πά­λαι ποτε δι­α­λαμ­ψά­σης Ἐπι­σκο­πῆς Κερ­νίτ­σης.

Ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρύ­σαν­θος Στελ­λᾶ­τος ψή­φους 64,

2) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Νε­κτά­ριος Κωτ­σά­κης ψῆ­φο 1,

Εὑ­ρέ­θη­σαν καί 11 λευ­κές ψῆ­φοι καί 1 ἄκυρη.
Στή συ­νέ­χεια ἀκο­λού­θησε ἡ ψη­φο­φο­ρία γιά τήν ἐκλογή τοῦ Βο­η­θοῦ Ἐπι­σκό­που τῆς Ἱε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Αθη­νῶν.

Γιά τήν πλή­ρωση τῆς θέ­σεως Βο­η­θοῦ Ἐπι­σκό­που τῆς Ἱε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀθη­νῶν, μέ τόν τίτλο τῆς πά­λαι ποτε δι­α­λαμ­ψά­σης Ἐπι­σκο­πῆς Με­θώ­νης, σύμ­φωνα μέ τούς Ἱε­ρούς Κα­νό­νες καί τίς δι­α­τά­ξεις τοῦ ἄρ­θρου 13 τοῦ Νό­μου 1951/1991, ἐπί συ­νό­λου 77 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν:

1) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Κλή­μης Κοτ­σο­μύ­της ψή­φους 72,

2) Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Ἰγνά­τιος Μό­σχος ψ­ῆ­φο 1,

Εὑ­ρέ­θη­σαν καί 3 λευ­κές ψῆ­φοι καί 1 ἄκυρη.

Βο­η­θός Ἐπί­σκο­πος τῆς Ἱε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀθη­νῶν, μέ τόν τίτλο τῆς πά­λαι ποτε δι­α­λαμ­ψά­σης Ἐπι­σκο­πῆς Με­θώ­νης, ἐκλέ­γε­ται ὁ Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Κλή­μης Κοτ­σο­μύ­της, ὁ ὁποῖος το­πο­θε­τή­θηκε στήν θέση τοῦ Ἀρ­χι­γραμ­μα­τέως τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου, μετά ἀπό ἔκτα­κτη ὀλι­γό­λε­πτη Συ­νε­δρί­αση τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου.
Ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίας ἀσχο­λή­θηκε καί μέ τήν ψή­φιση Κα­νο­νι­σμῶν.
Μετά τό πέ­ρας τῆς Συ­νε­δρι­ά­σεως, ἀκο­λού­θη­σαν τά Μι­κρά Μη­νύ­ματα τῶν νε­ο­ε­κλε­γέν­των Μη­τρο­πο­λι­τῶν καί Ἐπι­σκό­πων στήν αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Κατά τήν κρα­τοῦσα Ἐκ­κλη­σι­α­στική Τάξη οἱ ἐψη­φι­σμέ­νοι Μη­τρο­πο­λί­τες Γρε­βε­νῶν κ. Δα­υίδ, Με­γά­ρων καί Σα­λα­μῖ­νος κ. Κων­σταν­τῖ­νος καί Νέας Ἰω­νίας καί Φι­λα­δελ­φείας κ. Γα­βριήλ καί οἱ Ἐψη­φι­σμέ­νοι Ἐπί­σκο­ποι Με­θώ­νης κ. Κλή­μης καί Κερ­νίτ­σης κ. Χρύ­σαν­θος, ἔδω­σαν τό Μέγα Μή­νυμα ἐν­τός τοῦ Κα­θο­λι­κοῦ τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Πε­τράκη, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου, Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, ἐπί πα­ρου­σίᾳ πολ­λῶν Ἱε­ραρ­χῶν, Κλη­ρι­κῶν καί Λα­ϊ­κῶν Χρι­στι­α­νῶν.
Οἱ χει­ρο­το­νίες τῶν Ἐψη­φι­σμέ­νων Μη­τρο­πο­λι­τῶν καί Ἐπι­σκό­πων θά τε­λε­σθοῦν ὡς ἑξῆς:

– Τό Σάβ­βατο 11 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δι­ο­νυ­σίου τοῦ Ἀρε­ο­πα­γί­του Ἀθη­νῶν, ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Με­γά­ρων καί Σα­λα­μῖ­νος κ. Κων­σταν­τί­νου.

– Τήν Κυ­ρι­ακή 12 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δη­μη­τρίου Θεσ­σα­λο­νί­κης ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Γρε­βε­νῶν κ. Δαυίδ.

– Τήν Δευ­τέρα 13 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Προ­φή­του Ἠλιοῦ Παγ­κρα­τίου ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Ἐπι­σκό­που Με­θώ­νης κ. Κλή­μεν­τος.

– Τήν Δευ­τέρα 13 Ὀκτω­βρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀν­δρέου Πα­τρῶν ἡ χει­ρο­το­νία τοῦ Ἐψη­φι­σμέ­νου Ἐπι­σκό­που Κερ­νίτ­σης κ. Χρυ­σάν­θου.